Sta-opstoel aanvragen
Op deze website treft u informatie aan omtrent het aanvragen van een aangepaste stoel bij uw verzekeraar. Afhankelijk van de medische situatie van de aanvrager is het mogelijk om deze (zonder eigen bijdrage) van de zorgverzekeraar verstrekt te krijgen.


Filmpje: Belang van een adequate stoel.


Aanspraak op verstrekking van een sta-opstoel of aangepaste stoel door de zorgverzekeraar.

De regelgeving rond de verstrekking van sta-opstoelen, is de laatste jaren ingrijpend veranderd.

De grootste verandering dateert uit 2009, toen de eisen om een sta-opstoel aan te vragen fors werden verzwaard. De naam "sta-opstoel" veranderde in "aangepaste stoel" om aan te geven dat een sta-opprobleem op zichzelf geen grond meer vormt voor vergoeding van de stoel.

De stoel wordt sinds 2009 alleen nog maar vergoed als sprake is van zitproblemen, waarvoor een stoel die voldoet aan de normale ergonomische eisen niet meer toereikend is.

In eerdere jaren werd vrij precies omschreven in de regelgeving welke aanpassingen aan de stoel recht gaven op vergoeding.

Sinds 1 januari 2013 is gekozen voor een vrij algemene "functionele" omschrijving, die aangeeft dat het hulpmiddel (in dit geval de stoel), beperkingen moet kunnen compenseren bij het veranderen en handhaven van de lichaamshouding.

In het verleden werden in de regelgeving voorbeelden gegeven van beperkingen die reden konden zijn voor het vergoeden van de stoel, zoals balansproblemen, ernstige scoliose, spasticiteit of een beperking in de beweging van heup of knie.

Ook werden voorbeelden gegeven van aanpassingen die de stoel vergoedingsgerechtigd maakten: speciale aanpassingen in schuim en/of stoffering, pelotten of speciale armleuningen, alsook stoelen met een arthrodese zitting. Voor veel verzekeraars vormden deze voorbeelden al snel de basis waarop een vergoeding beoordeeld werd.

Sinds 2013 zijn de specifieke voorbeelden voor verstrekking uit de regelgeving verdwenen.

In de Hulpmiddelen Reglementen van diverse verzekeraars zijn de oude voorbeelden nog wel terug te vinden. Niet alle verzekeraars hebben dit echter opgenomen.Klik op het overzicht met zorgverzekeraars hiernaast, om meer informatie omtrent de aanvraagprocedure, gecontracteerde leveranciers en het reglement hulpmiddelen per zorgverzekeraar te downloaden.

De actuele wettekst van de Regeling Zorgverzekering met betrekking tot hulpmiddelen treft u aan op de website wetten.overheid.nl. Klik hierom daar naar toe te gaan.Uit de bovenstaande wijzigingen kan geconcludeerd worden dat, mocht de verzekeraar een aanvraag afwijzen omdat de aanpassing van de stoel niet binnen de voorbeelden past zoals die voorheen werden genoemd in de wettekst, het voor u kan lonen om daar bezwaar tegen aan te tekenen.

Huidige aanvraagprocedure

Een "aangepaste stoel" wordt dus vergoed bij een ernstig zitprobleem al dan niet in combinatie met een sta-opprobleem. De aanvraagprocedures verschillen per verzekeraar. In grote lijnen werkt het als volgt:

Voor de aanvraag van een aan functiebeperking aangepaste stoel bij een zorgverzekeraar is altijd een medische verklaring nodig. Afhankelijk van waar de persoon verzekerd is, mag deze komen van de huisarts, de ergotherapeut en/of de behandelend arts (bijv. revalidatie-arts, orthopeed).

Deze verklaring moet samen met een aanvraagformulier naar de zorgverzekeraar worden verzonden. De aanvraag wordt vervolgens behandeld op de afdeling (hulp)middelen waar aan de hand van de medische verklaring wordt bekeken of de verzekerde voor de fauteuil in aanmerking komt. Het kan voorkomen dat de aanvraag wordt voorgelegd aan de Technisch of Medisch Adviseur van de zorgverzekeraar. Bij twijfel kan de zorgverzekeraar ervoor kiezen een huisbezoek af te leggen. Deze huisbezoeken worden eventueel uitbesteed aan een adviesbureau of ergotherapeut(e).

Ook kan een verzekeraar een gecontracteerde leverancier de situatie laten beoordelen.

Na het indienen van de aanvraag krijgt u meestal binnen een aantal weken een reactie. Dit kan zijn een goedkeuring zijn, het kan een afwijzing of het kan een bericht zijn dat er een afspraak zal volgen voor een nadere beoordeling. Wanneer een aanvraag wordt afgewezen is het altijd zinvol om de afwijzing nader te bespreken met de persoon die de medische verklaring heeft opgesteld. Is de medische verklaring wel volledig genoeg geweest?

Als de aanvraag is goedgekeurd, kan er een passing van de aangepaste stoel worden uitgevoerd. De diverse zorgverzekeraars werken samen met leveranciers die zich hebben gespecialiseerd in revalidatie hulpmiddelen bij de verzekerde in de buurt. Zij voeren dan ook de passing uit. Dit kan zijn bij een revalidatiebedrijf bij de verzekerde in de buurt (of in de showroom van de leverancier) en in sommige gevallen is het ook mogelijk om de passing bij de verzekerde thuis te laten plaatsvinden. Na de passing wordt bekeken in hoeverre er een bestaand hulpmiddel in het depot aanwezig is, dat aan de benodigde criteria voldoet. Als dit niet het geval is, wordt er voor de verzekerde een nieuw hulpmiddel besteld. Als het hulpmiddel gereed is, wordt een afspraak gemaakt met de verzekerde voor de aflevering en uitleg.

De aan functiebeperking aangepaste fauteuil is meestal een bruikleenverstrekking en blijft eigendom van de verzekeraar. De verzekerde moet akkoord gaan met de voorwaarden van levering en ondertekent hiervoor een zogenoemde bruikleenverklaring. Het hulpmiddel wordt opgehaald wanneer de verzekerde het niet meer nodig heeft. De verzekerde is verantwoordelijk voor het onderhoud van het hulpmiddel. In geval van service of reparatie moet hij of zij dus rechtstreeks contact opnemen met de leverancier.

Klik hier voor een overzicht van de aanvraagprocedure per verzekeraar.


WMO of Bijzondere Bijstand

Er zijn gemeenten in Nederland die in specifieke situaties een sta-opstoel vergoeden vanuit de WMO of de bijzondere bijstaand. Informeer bij uw gemeente in hoeverre dat in uw situatie aan de orde kan zijn.


Een adequate sta-opstoel is heel belangrijk

Op dit moment maken ca. 120.000 mensen in Nederland gebruik van een door hun zorgverzekeraar verstrekte sta-opstoel.
Lees meer...De volgende organisaties hebben in 2008 activiteiten ondernomen om de sta-opstoel in het verzekerde pakket te houden, waaronder ANBO, CSO, PCOB, UnieKBO, Ergotherapie Nederland, CG raad, NPCF en Mezzo


Voor vragen of opmerkingen over deze site zelf, klik hier.